Baza Ekspertów

Baza Ekspertów

W bazie zgromadzone są informacje dotyczące dorobku naukowego pracowników Politechniki Opolskiej, m.in. o publikacjach, patentach, wdrożeniach, uprawnieniach, certyfikatach, wypromowanych doktorantach oraz doświadczeniu ze współpracy z przemysłem

Baza Publikacji

Baza Publikacji

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są pracownicy Politechniki Opolskiej

Baza Cytowań

Baza Cytowań

Baza przedstawia wskaźniki cytowalności publikacji pracowników Politechniki Opolskiej obliczane przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej w oparciu o bazę Web of Science Core CollectionBaza Patentów + Zgłoszeń w UPRP

Baza Patentów + Zgłoszeń w UPRP

Baza pozwala na wyszukiwanie informacji o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych wyników badań B+R pracowników Politechniki Opolskiej

Baza Zespołów Badawczych

Baza Zespołów Badawczych

Zbiór podstawowych informacji o zespołach badawczych zawiązywanych w celu wspólnego prowadzenia badań i prac naukowych na Politechnice Opolskiej

Baza Laboratoryjna

Baza Laboratoryjna

Baza materialno-techniczna należąca do Politechniki Opolskiej, pozwalająca na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych i badawczych

Baza Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych

Baza Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych

Baza zawiera informacje oraz opisy prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych w Politechnice Opolskiej

Baza Prac Statutowych NBS

Baza Prac Statutowych NBS

Wykaz zadań określonych w statucie jednostki naukowej, związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Baza Umów

Baza Umów

Baza zawiera ogólny rejestr umów, które zostały zawarte przez Politechnikę Opolską z podmiotami gospodarczymi.

Konferencje

Konferencje

Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz seminariów prowadzonych lub organizowanych przy udziale pracowników Politechniki Opolskiej.

Baza Projektów

Baza Projektów

Zestawienie naukowych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych projektów realizowanych w Politechnice Opolskiej.

Ekspertyzy i Wdrożenia

Ekspertyzy i Wdrożenia

Wykaz wdrożeń, ekspertyz i prac zleconych prowadzonych przez pracowników Politechniki Opolskiej.

Lista Czasopism Punktowanych MNiSW

Lista Czasopism Punktowanych MNiSW

Lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baza Aparatury

Baza Aparatury

Baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryjnych Uczelni.Projekt

Portal został przygotowany w ramach zadania 6 – Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą projektu pt.: „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni.

Numer konkursu: 1/POKL/4.1.1/2011

Okres realizacji: 01.10.2012 - 30.09.2014Portal

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej PLATON skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejsze dotarcie i kontakt z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.

PLATON zawiera informacje o prowadzonych w PO pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowanych projektach, posiadanych patentach i zgłoszeniach patentowych, a także o publikacjach, pracach dyplomowych, doktorskich oraz habilitacyjnych. Możemy tu znaleźć również informacje o posiadanym przez PO zapleczu laboratoryjnym, aparaturze, prowadzonych konferencjach oraz podpisanych umowach z jednostkami zewnętrznymi.

Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają jednostki wyznaczone i wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 44/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie Bazy Wiedzy PLATON utworzonej w ramach projektu pt. ,,Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”.
Kontakt

Dział Współpracy i Rozwoju
Politechnika Opolska
Tel.: +48 77 449 8167
E-mail: dwir@po.opole.pl

Deklaracja dostępności

Baza wiedzy "Platon" Politechniki Opolskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Bazy wiedzy "Platon" Politechniki Opolskiej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-06-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2015-03-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Strona posiada elementy graficzne/nietekstowe, które powinny być ukryte podczas korzystania z programów czytających.
 • Strona posiada elementy pozbawione atrybutów aria.
 • Strona posiada formularze bez etykiet, które określają jego cel, bez alternatywnego tytułu oraz pola pozbawione etykiet.
 • Strona posiada elementy, które nie spełniają minimalnych wymogów dotyczących kontrastu.
 • Strona może zawierać linki graficzne bez ustawionego tekstu alternatywnego.
 • Strona posiada elementy niezgodne ze specyfikacją HTML.
 • Na stronie dostępne są skany materiałów w formacie PDF, które nie są możliwe do odczytania przez programy OCR.
 • Na stronie dostępne są pliki tekstowe w formacie PDF, które nie zostały odpowiednio sformatowane.

Wyłączenia:

 • Dokumenty tekstowe i tekstowo graficzne, prezentacje, arkuszy kalkulacyjnych opublikowane przed dniem 23 września 2018 r., oprócz tych, których zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu.
 • Filmy i inne multimedia opublikowane przed 23 września 2020 r.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu opublikowane przed 23 września 2019 r.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Gucwa, m.gucwa@po.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 449 80 84. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dodatkowe

Zapewniamy połączenie z tłumaczem Migam Obsługa osób niesłyszących: pon.-pt. 08:00-20:00.