Baza Ekspertów

Baza Ekspertów

W bazie zgromadzone są informacje dotyczące dorobku naukowego pracowników Politechniki Opolskiej, m.in. o publikacjach, patentach, wdrożeniach, uprawnieniach, certyfikatach, wypromowanych doktorantach oraz doświadczeniu ze współpracy z przemysłem

Baza Publikacji

Baza Publikacji

Baza zawiera opisy bibliograficzne publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i literackich, których autorami lub współautorami są pracownicy Politechniki Opolskiej

Baza Cytowań

Baza Cytowań

Baza przedstawia wskaźniki cytowalności publikacji pracowników Politechniki Opolskiej obliczane przez bibliotekarzy Biblioteki Głównej Politechniki Opolskiej w oparciu o bazę Web of Science Core CollectionBaza Patentów + Zgłoszeń w UPRP

Baza Patentów + Zgłoszeń w UPRP

Baza pozwala na wyszukiwanie informacji o zgłoszeniach i udzielonych prawach wyłącznych wyników badań B+R pracowników Politechniki Opolskiej

Baza Zespołów Badawczych

Baza Zespołów Badawczych

Zbiór podstawowych informacji o zespołach badawczych zawiązywanych w celu wspólnego prowadzenia badań i prac naukowych na Politechnice Opolskiej

Baza Laboratoryjna

Baza Laboratoryjna

Baza materialno-techniczna należąca do Politechniki Opolskiej, pozwalająca na realizację procesu dydaktycznego, projektów naukowych i badawczych

Baza Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych

Baza Prac Dyplomowych, Doktorskich i Habilitacyjnych

Baza zawiera informacje oraz opisy prac dyplomowych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych obronionych w Politechnice Opolskiej

Baza Prac Statutowych NBS

Baza Prac Statutowych NBS

Wykaz zadań określonych w statucie jednostki naukowej, związanych z inicjowanymi i prowadzonymi przez nią w sposób ciągły badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.

Baza Umów

Baza Umów

Baza zawiera ogólny rejestr umów, które zostały zawarte przez Politechnikę Opolską z podmiotami gospodarczymi.

Konferencje

Konferencje

Wykaz ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych oraz seminariów prowadzonych lub organizowanych przy udziale pracowników Politechniki Opolskiej.

Baza Projektów

Baza Projektów

Zestawienie naukowych, badawczo-rozwojowych, inwestycyjnych projektów realizowanych w Politechnice Opolskiej.

Ekspertyzy i Wdrożenia

Ekspertyzy i Wdrożenia

Wykaz wdrożeń, ekspertyz i prac zleconych prowadzonych przez pracowników Politechniki Opolskiej.

Lista Czasopism Punktowanych MNiSW

Lista Czasopism Punktowanych MNiSW

Lista czasopism naukowych, które są uwzględniane przy ocenie parametrycznej placówek naukowych, uczelni, instytutów, jednostek badawczo-rozwojowych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Baza Aparatury

Baza Aparatury

Baza danych gromadzi i umożliwia wyszukiwanie informacji o zasobach aparaturowych i urządzeniach laboratoryjnych Uczelni.Projekt

Portal został przygotowany w ramach zadania 6 – Wdrożenie modelu zarządzania wiedzą projektu pt.: „Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni.

Numer konkursu: 1/POKL/4.1.1/2011

Okres realizacji: 01.10.2012 - 30.09.2014Portal

Baza Wiedzy Politechniki Opolskiej PLATON skupia się na prezentacji obszarów badań prowadzonych przez personel naukowy Uczelni celem ułatwienia zainteresowanym podmiotom gospodarczym łatwiejsze dotarcie i kontakt z naukowcami, jak również poznanie przez nich zakresu badań prowadzonych na Uczelni.

PLATON zawiera informacje o prowadzonych w PO pracach naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowanych projektach, posiadanych patentach i zgłoszeniach patentowych, a także o publikacjach, pracach dyplomowych, doktorskich oraz habilitacyjnych. Możemy tu znaleźć również informacje o posiadanym przez PO zapleczu laboratoryjnym, aparaturze, prowadzonych konferencjach oraz podpisanych umowach z jednostkami zewnętrznymi.

Za aktualność i kompletność danych gromadzonych w systemie odpowiadają jednostki wyznaczone i wskazane w zarządzeniu Rektora Politechniki Opolskiej nr 44/2014 z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie Bazy Wiedzy PLATON utworzonej w ramach projektu pt. ,,Uczelnia Nowej Generacji – zwiększanie kompetencji kadry kierowniczej w ramach wdrażania nowych modeli zarządzania jakością”.
Kontakt

Dział Współpracy i Rozwoju
Politechnika Opolska
Tel.: +48 77 449 8167
E-mail: dwir@po.opole.pl